تبلیغات
شاپور بهیان - مطالب شهریور 1395

شاپور بهیان


در باره رمان ژلوزی از آلن روب گریه؛

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=1091&pageno=10در باره مقاله‌ای از میشل بوتور رمان‌نویس فرانسوی؛ به نام فلسفه اثاثیه،http://sharghdaily.ir/1395/06/24/Main/PDF/13950624-2681-10-52.pdf