برای بحث در باره این موضوع - " آیا کلاریسا دلوی اسنوب است؟" - خواندن مقاله دلکش محمد قائد را به نام "اسنبویسم چیست؟"توصیه می کنم. به این آدرس:

 

http://www.mghaed.com/books/Diaries/Snobbery.PDF