دوستیْ مشمول قانون امر مطلق است؛یا همه یا هیچ. نمی‌شود بعد از "تو"شدن، برسیم به "شماشدن". "توشدن "جریانی است که تابع قواعد خود. نهایت‌اش کمال توهاست. فرایندی سخت و پر مخافت را باید بگذارانی تا به یکی بگویی "تو"؛یا یکی به تو بگوید "تو".این که  بعد ناگهان یا به تدریج آن "تو" شروع کند  بگوید "شما"،از حد طاقت بیرون است.

پاره‌ای از "عشق سوان"