شب خواب می‌دیدم دنبال معنای لغوی کلمه حقیقت هستم. کتاب‌های زیادی را زیرورو کردم. فرصتم اندک بود. هرچند شبی که طی کردم در مقیاس

زمان عادی، به اندازه یک عمر بود.