بازگشت از پیاده‌روی

نه ماهْ دیدم

نه بوی درختانْ شنیدم

اتاقم بوی کتاب‌ می‌داد

و بوی وقت‌های نبودنم

که انگار غافلگیرش کرده باشی

وقتی حواسش به تو نیست.