مقاله ای از من با عنوان زندگینامه خود نوشت و مساله هویدایی در مجله "سینما و ادبیات " شماره 64 آبان و آذر سال 96