فصلنامه زنده رود. شماره٦٥بهاروتابستان ٩٦
بخش ویژه: درباره داستان
١-هنرداستان.  هنرى جیمز. شاپوربهیان
٢-نظریه هایى درباه داستان كوتاه. ریكاردوپیگلیا. احمداخوت
٣-هنوز فقط مى نویسم. ان تیلر. احمداخوت٤- داستان كوتاه ؛ مراحل مختلف بازبینى. انتونیانلسون. محمد محسن شیرازى٥-اصفهانم راچكونه مى نویسم. على خدایى. ٦- نوشتن زندگى است. عباس عبدى. ٧-چراوچگونه مى نویسم. اورهان كمال. مرتضى هاشمى نیازى. ٨- تلون من. محمدطلوعى. ٩- خاطرات نوشتن. ارش اذرپناه. ١٠- تعریف ًوشخصیت پردازى ضد قهرمان  جسیكاپیج مورل. احمدحسن زاده
داستان:
١- عاشق كوروكر. لاراولپنیار. ایرج پارسایى٢-)باباى حسین. لیلا میرباقرى٣- نفس عمیق. مریم مجنون
شعر: از
محمود سجادى. ارش اخوت. ساراشفیع خانى. حیاتقلى فرخ منش. علیرضامعصومى. منصورململى. سحرمهندسى نمین. شهین نبویان پور
مقاله:

١-فرهنگ مرات البلها. مقدمه وحواشى حسام الدین نبوى نژاد٢- شیشه عمردیو. زهرا معینى فرد