جغد مینروا تنها در تاریكی پرواز می كند."هگل"

یعنی ادراك فلسفی در هر تمدنی وقتی آغاز می‌شود كه فرهنگ آن رو به زوال برود.
 
آیا منظور این هم نیست كه گذر از جوانی و رسیدن به سالخوردگی آغاز پرواز هم هست؟