در آمریکا به توفان‌های بزرگ، نام‌های مؤنث می‌دهند. این امر بیشتر ناشی از استعمالی در کل حرفه‌ای است که جنسیت زنانه القاء می‌کند و کم‌تر ناشی از جنس زنان سلطه‌جو و پیرزنان عجوزه. به‌این ترتیب،هر ماشینی برای صاحب علاقمند‌اش یک او[ی مؤنث]است و هر آتشی(حتی از نوع کم‌فروغش!)برای آتش نشان یک او[ی مؤنث]است و هر آبی برای لوله‌کش آتشین‌مزاج یک او[ی مؤنث]. روشن نیست چرا شاعر ما، توفان 1958 خود را ، به‌جای آن‌که لیندا یا لویس بنامد، یک نام اسپانیایی داده است(که گاهی وقت‌ها بر طوطیان می‌گذارند).

نابوکف؛ آتش کم‌فروغ.