آدرس مطلبی از شیما بهره مند در باره کتاب "چکامه گذشته / مرثیه زوال", شاپور بهیان، نشر چشمه ؛


1394http://www.sharghdaily.com/1394/12/12/Main/PDF/13941212-2535-12-38.pdf