شاعران می گویند راهی بس دشوار است

عبور از لبه تیغ تیز.


اوپانیشاد.