وقتی بیدار شدم، دایناسور هنوز آنجا بود.

از آگوستو مونته روسو نویسنده گواتمالایی.
به نقل از شش یادداشت برای هزاره بعدی؛ ایتالو کالوینو که او هم از داستان های کوتاه شگفت به ویراستاری بورخس و بیویی کاسارس نقل کرده است.