گابو هم رفت.

"مردن یعنی هرگز دیگر دوستان خود را ندیدن." 'گابریل گارسیا مارکز.